Sunday, October 23, 2016

ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး ဇာရီမႈအမွတ္-၁၄/၂၀၁၂ အမႈ အပ္၀ရမ္းအတည္ျပဳမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔-

ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး ဇာရီမႈအမွတ္-၁၄/၂၀၁၂ အမႈ အပ္၀ရမ္းအတည္ျပဳမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔- အခုရက္ပိုင္းအတြင္းကFacebook စာမ်က္ႏွာတစ္ခုေပၚမွာ လြန္စြာမွ အက်ည္းတန္ အရုပ္ဆိုးလွတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကေလး တစ္ခုကို အမွတ္ ထင္ ထင္ ေတြ႕ျမင္လိုက္ရပါတယ္။ အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးရဲ႕ ဇာရီမႈအမွတ္-၁၄/၂၀၁၂ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အပ္ ၀ါ ရမ္းကို ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ဘိလစ္စာေရးေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက ဆိပ္ျဖဴ ၿမိဳ႕ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္ရွိ ေဒၚေအးၾကည္ေနအိမ္ကို ရံုး၀န္ထမ္း (၃)ဦး၊
လံုၿခံဳေရးအတြက္ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တို႔နဲ႔ ့အတူ သြားေရာက္ အတည္ျပဳတာ၀န္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ လံုၿခံဳေရး အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား လိုက္ပါခဲ့ေသာ္လည္း ဘိလစ္စာေရးမႀကီး အတြက္ လံုၿခံဳမႈ ကင္းမဲ့ခဲ့ရၿပီး အိမ္ရွင္ ေဒၚေအးၾကည္ရဲ႕သမီး မဆုမြန္ထြန္း ဆိုသူက တရား ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို လက္မခံဘဲ ခုခံတားဆီးျခင္း၊ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ နာက်င္ေစမႈျဖစ္ေအာင္ ဆံပင္ဆြဲၿပီး လံုးေထြးသတ္ ပုတ္မႈ ကို ခံခဲ့ရျခင္းတို႔အား ရိုက္ကူးထားသည့့္ Video File ေလးတစ္ခုကို ၾကည့္ရႈ လိုက္ရလို႔ ျဖစ္ပါတယ္္။ ဒီေနရာမွာ သာမန္ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနနဲ႔ဇာရီမႈဆိုတာကိုသိရွိ ေစဖို႔ လည္း အနည္းငယ္ရွင္းျပလိုပါတယ္။ ဇာရီမႈဆိုတာ တရားမ မူလမႈႀကီးမွာ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့့့ စီရင္ခ်က္ အမိန္႔နဲ႔ ဒီကရီကို အေကာင္ အထည္ေဖၚေပးဖို႔ ေနာက္ ဆက္တြဲ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္္ရသည့္ အမႈကို ေခၚ ဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္္။ တရားမမူလမႈမွာ တရားရံုးက တရားလိုအေပၚ အနိဳင္ဒီကရီ ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည့္ တိုင္ တရားနိဳင္ဟာ တရားရံုးက ခ်မွတ္ေပးခဲ့တဲ့့ အနိဳင္ဒီကရီ ရဲ႕ အသီးအပြင့္ မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းခံစားခြင့္ မရနိဳင္ေသးပါဘူး။ တရားမမူလမႈမွာ အမိန္႔ခ် မွတ္ၿပီး တဲ့့့ေနာက္ တရားရံႈးျဖစ္သူက ေက်ေက်နပ္နပ္နဲ႔ အမိန္႔အတိုင္း လိုက္ နာၿပီး တရားနိဳင္ ရသင့္ရထိုက္တာကို ေပးလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ အမႈၿပီး သြား နိဳင္္ေပမဲ့ တရားရံႈးက တရားမမူလမႈမွာ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ အမိန္႔အတိုင္း လိုက္နာမႈ မရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ တရားနိဳင္ဟာ အနိဳင္ဒီကရီခ်မွတ္ေပးခဲ့တဲ့့့ တရားရံုးမွာ အနိဳင္ ဒီကရီကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖၚအတည္ျပဳေပးဖို႔ ေလွ်ာက္ထားၾက ရပါတယ္။ အဲဒီလိုေလွ်ာက္ထားတဲ့့အခါ သက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးက ဇာရီမႈဖြင့္ လွစ္ၿပီး တရားနိဳင္ ရရွိထားခဲတဲ့့ အနိဳင္ဒီကရီကို အတည္ျပဳေပးရပါတယ္။ အဲဒီလို ဖြင့္လွစ္ေပးရတဲ့ အမႈကို ဒီကရီကို အတည္ျပဳေပးေစလိုမႈ သို႔မဟုတ္ ဇာရီမႈ လို႔ ေခၚဆိုျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဇာရီမႈဖြင့္လွစ္ေဆာင္ ရြက္ေပးရတဲ့့အခါ အဆိုပါတရားရံုးအေနနဲ႔ ဘယ္လိုကိစၥရပ္မ်ားကို ဘယ္ အတိုင္းအတာအထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသလဲဆိုတာ ကို လည္း ဗဟုသုတအလို႔ငွာ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီကရီကို အတည္ျပဳေပးရတဲ့့ တရားရံုးအေနနဲ႔ - (၁) အနိဳင္ဒီကရီမွာ သီးျခားေဖာ္ျပထားတဲ့့ တရားရံႈးပိုင္ မည္သည့္ပစၥည္း ကိုမဆို တရားနိဳင္သို႔ လက္ေရာက္ေပးအပ္ေစျခင္း။ (၂) တရားရံႈးပိုင္ မည့္သည့္ပစၥည္းကိုမဆို ၀ါရမ္းကပ္၍ ေရာင္းခ်ေစျခင္း (သို႔မဟုတ္)၀ါရမ္းမကပ္ဘဲ ေရာင္းခ်ေစျခင္း။ (၃) တရားရံႈးကို ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေစျခင္း။ (၄) ပစၥည္းထိန္းတစ္ဦး ခန္႔အပ္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း။ (၅) အနိဳင္ဒီကရီမွာ ခြင့္ျပဳထားတဲ့့့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ အေလ်ာက္ လိုအပ္သမွ် ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းစတဲ့့့ ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပး နိဳင္ခြင့္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္္။ ဒါေတြကေတာ့ တည္ဆဲ တရားမက်င့္ထံုးကိုဓ ဥပေဒ က ျပ႒ာန္းေပးထားခ်က္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘိလစ္ဟာ ဒီကရီကို အတည္ျပဳေပးရာမွာ အထက္မွာ ေဖၚျပထားတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားအနက္ အမႈ အေပၚမူတည္ၿပီး သက္ဆိုင္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ အတည္ျပဳသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Facebook ေပၚမွာ ျမင္ေတြ႕လိုက္ရသည့့္ Video File ထဲမွာေတာ့- ‘’အေၾကြး ျဖင့္ အိမ္၀ိုင္းသိမ္း” ၊ ‘’ ရဲေမႏွစ္ဦးမွ ခ်ဳပ္ထားစဥ္” ၊ ‘’မေကြးတိုင္း ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၀န္ထမ္း၊ ရဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔မွ လာေရာက္စဥ္” စတဲ့့ စာသားမ်ားကို ယွဥ္တြဲေရးသားေဖၚျပထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရၿပီး ၄င္း Video File တက္လာၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာ ‘’အျဖစ္မွန္က ဒီလိုပါ”ဆိ္ုၿပီး အခ်င္းျဖစ္ကိစၥကိုပဲ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ရိုက္ထားတဲ့ ေနာက္ထပ္ Video File တစ္ခု တက္လာျပန္ပါတယ္္။ ဒီေတာ့မွ မည္သည့္္အျဖစ္အပ်က္က အမွန္ဆို တာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိရပါေတာ့တယ္္။ မူလပထမ Video File အရ တရားရံႈးျဖစ္သူရဲ႕ သမီးက(မူလကတည္းက ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းျဖစ္သူ တရားရံုး ဘိလစ္အား ရန္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ရွိပံုရၿပီး ေဘာင္းဘီရွည္၀တ္ဆင္ထားတာ ကို ေတြ႕ရွိရ)တရားရံုး ဘိလစ္စာေရးေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းအား ဆံပင္ဆြဲ လံုးေန တာေၾကာင့္ ရဲေမႏွစ္ဦးက ဘိလစ္ရဲ႕ဆံပင္ကို ဆြဲထားတဲ့ တရားရံႈးရဲ႕သမီးျဖစ္ သူရဲ႕ လက္ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ေျဖေပးေနတာကို ရဲေမႏွစ္ဦးကပါ တရားရံႈးကို ခ်ဳပ္ေပးေနတဲ့သေဘာ မမွန္မကန္စာတမ္းထိုးတင္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ တက္လာေသာ အျဖစ္မွန္ Video File ကို ၾကည္တဲ့ အခါတြင္မွ ပိုမို ရွင္းလင္းသြားၿပီး အိမ္ရွင္ျဖစ္သူရဲ႕ သမီးက ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုး ဘိလစ္စာေရးေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းက အပ္၀ါရမ္း အတည္ျပဳရန္ နည္း လမ္းတက် ဖတ္ျပေဆာင္ရြက္စဥ္ လံုၿခံဳေရး ရဲေမမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ဇြတ္ ၀င္လံုးကာ ဘိလစ္ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းရဲ႕ ဆံပင္ကို ဆြဲၿပီး ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ လံုးေထြးသတ္ပုတ္တာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးလိုက္ပါ လာတဲ့ ရဲေမႏွစ္ဦးက ဥပေဒႏွင့္အညီ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဘိလစ္ စာေရး ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္းရဲ႕ ဆံပင္ကို ဇြတ္ဆြဲၿပီး ဇြတ္၀င္လံုးေနတဲ့ မဆုမြန္ထြန္း ရဲ႕ လက္ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ျဖည္ေပးေနသည္ကို တရားရံႈးမဆုမြန္ထြန္းကိုပင္ ရဲေမ မ်ားက ခ်ဳပ္ေပးေနသည့္ႏွယ္ မမွန္မကန္ေရးသားတင္ျပခဲ့တာကို ေတြ႕ ရွိေနရ ပါတယ္။ ဒါ႔ျပင္ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႔ကလည္း တရားလို ေဒၚခိုင္ယဥ္ မြန္ အေနနဲ႔ တရားရံႈးမိသားစုအား ေငြကို အတိုးနဲ႔ေခ်းထားရာမွ ျပန္လည္ မေပး ဆပ္နိဳင္တဲ့အတြက္ တရားရံႈးမိသားစုပိုင္ အိမ္ႏွင့္၀ိုင္းကို မတရားသျဖင့္ သိမ္း ဆည္း။ ဒီလို သိမ္းဆည္းနိဳင္ေအာင္ တရားရံုးကလည္း ဘက္လိုက္ေဆာင္ ရြက္ေပးသေယာင္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစမည့္ ‘’ အေၾကြးျဖင့္ အိမ္၀ိုင္း သိမ္း” ဆိုတဲ့ စာသားကို Video File ႏွင့္အတူ ပူးတြဲတင္ျပထားတာေၾကာင့္ ယေန႔တရားစီရင္ေရး စနစ္အေပၚ အမ်ားျပည္သူ အထင္အျမင္လြဲမွားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ႀကံဖန္တီးၿပီး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚသို႔ တင္ ခဲ့ ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ေလသည္။ ဒီလို အင္တာနက္စာ မ်က္ႏွာေပၚမွာ အမွန္ကို အမွားျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလုပ္ႀကံေပးနိဳင္ဖို႔ကလည္း နည္းပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္တတ္ကိုင္တတ္သူျဖစ္မွသာ ေဆာင္ရြက္နိဳင္ မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ အေၾကြးနဲ႔ အိမ္၀ိုင္းသိမ္းျခင္းဟုတ္/မဟုတ္ စံုစမ္း ေမးျမန္းၾကည့္တဲ့ အခါ တရားရံႈးတို႔မွ တရားနိဳင္သို႔ အိမ္ႏွင့္၀ိုင္းကို ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိသို႔ ေရာင္းခ် ခဲ့တာကလည္း မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ့ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရံုးတြင္ပင္ တရားရံႈးတို႔ ကိုယ္တိုင္ လိုက္ပါၿပီး စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုး ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရား၀င္ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၍ ေျမစာရင္းရံုးပံုစံ၁၀၅မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ႀကီးမွာလညတရားလို ေဒၚခိုင္ယဥ္မြန္ ရဲ႕ အမည္ေပါက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္း အိမ္က ဆင္းမေပးၾကတဲ့ အတြက္ တရားလိုက အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း အိမ္ႏွင့္အိမ္၀ိုင္း လက္ေရာက္ေပးအပ္ေစရန္္ ‘’ပဋိညာဥ္ အတိုင္း လက္ေရာက္ေပးအပ္ေစလိုမႈ” စြဲဆိုခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရ ပါတယ္္။ အဆိုပါ တရားမႀကီးမႈမွာလည္း အထက္အဆင့္တရားရံုးမ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကရာ ျပည္ေထာင္ စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွပင္ ေအာက္ရံုး အမိန္႔ကို မွန္ကန္မႈရွိတဲ့အတြက္ အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အမိန္႔ဟာ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အထိ အတည္ျပဳခံခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိခဲ့ရပါ တယ္။ ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္ထားသည့္ အမိန္႔ျဖစ္ေၾကာင္းမွာ ထင္ ရွားေနပါတယ္္။ ဒီေလာက္ဆိုရင္ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ သိခ်င္ေနၾကတဲ့ ‘’ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက မူလတရားမႀကီးမႈမွာ ခ်မွတ္ထားခဲ့တဲ့့အမိန္႔ဟာ မွန္ကန္ပါရဲ႕လား”ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖဟာ လံုေလာက္ၿပီလို႔ ဆိုရ ပါမယ္္။ ဒါ႔အျပင္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးအေနနဲ႔့ ဤဇာရီမႈကို မွ်တမွန္ကန္စြာ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္း ရွိ/မရွိဆိုတဲ့အခ်က္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ၾကည့္တဲ့အခါ ယခုဇာရီမကို ဖြင့္ လွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲတာဟာ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ကတည္းက ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ ဤဇာရီမႈအတြက္ အပ္၀ါရမ္း အတည္ျပဳဖို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာဟာ စုစုေပါင္း(၁၃)ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ယခုေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ အထိ တရားရံႈးမ်ားက အမ်ိိဳးမ်ိဳး ခုခံေနတာေၾကာင့္ အပ္၀ါရမ္းမွာ အတည္ မျဖစ္ေသးေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါတယ္။ ထိုကာလအတြင္း တာ၀န္ ၀တၱရားေဆာင္ရြက္မႈကို ခုခံတားဆီးေႏွာက္ယွက္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ဘိလစ္မွ တရားစြဲဆိုခဲ့ရာတရားရံႈးေဒၚေအးၾကည္မွာရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ-၃၅၃အရ ေထာင္ဒဏ္(၃)လခ်မွတ္ျခင္းကိုလည္း ခံခဲ့ရဘူးေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ တရားရံႈး မိသားစု ၀င္မ်ားရဲ႕ တာ၀န္၀တၱရား ေႏွာက္ယွက္မႈအတြက္ တရားစြဲ ထားေသာ သီးျခားအမႈမ်ားလည္း ရွိေနေသးေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ ဇာရီမႈမ်ားမွာ အပ္၀ါရမ္း အတည္ျပဳၾကရတဲ့ ဘိလစ္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရသူ စာေရးမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္ အတည္ျပဳလို႔ ရနိဳင္ တာမ်ိဳး မရွိ သေလာက္ပါပဲ။ စိတ္ဆႏၵေစာၿပီး တက္တက္ၾကြၾကြ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ အတည္ျပဳမိျပန္လွ်င္လည္း တရားရံႈးမ်ားရဲ႕ တိုင္ၾကားမႈခံရနိဳင္သလို အပ္၀ါရမ္း အတည္ျဖစ္သင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ မျဖစ္ျပန္ရင္လည္း တရားနိဳင္ရဲ႕ စြပ္စြဲတိုင္ၾကားမႈကို ခံရနိဳင္ျပန္ပါတယ္္။ တစ္ခါတစ္ရံ အသက္ကိုပင္ ရန္ရွာ တဲ့အထိ ျဖစ္တတ္ၾက တာကို ယခုဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး အပ္၀ါရမ္း အတည္ျပဳျခင္း Video File က သက္ေသျပေနပါတယ္။ အခုျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္က အပ္၀ါရမ္း အတည္ျပဳမႈမွာလည္း ဘိလစ္လုပ္သူဟာ သူ အားကိုးတႀကီးေခၚေဆာင္သြား ခဲ့တဲ့ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးအတြက္ အဓိက တာ၀န္ရွိတဲ့ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ အကူအညီကို မရရွိခဲ့ျခင္းကလည္း အင္ မတန္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွပါ တယ္။ ရဲေမေလးမ်ားရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈက လည္း လုပ္သက္နဳနယ္မႈ တို႔ေၾကာင့္ လို႔ပဲ ထင္ပါတယ္။ အားေပ်ာ့လြန္းလွတာ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားျဖစ္တဲ့ ရဲအရာရွိအေနနဲ႔ကေတာ့ လက္ေ၀ွ႕ပြဲ က်င္းပေနတဲ့ ႀကိဳး၀ိုင္းေပၚမွာ ထိုးသတ္ေန ၾကတာကိုထိုင္ၾကည့္ရံုပဲၾကည့္ ေနတဲဒိုင္လူႀကီးလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေသမွသာ အေလာင္းေကာက္မဲ့ သေဘာလိုျဖစ္ေန ပါတယ္။ ဒီလို ေျပာလို႔ ၀င္ေရာက္ ရိုက္ႏွက္ေပးရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။ ထိေရာက္တဲ့ ကာကြယ္မႈျပဳေပးဖို႔သာ ဆိုလိုရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေန အထိ ျဖစ္ပ်က္ေန တာကို အခ်ိန္မီတားဆီးနိဳင္ျခင္း မရွိခဲ့တာဟာ ေနာင္ကာလမ်ားမွာ ဘိလစ္မ်ား အလားတူကိစၥမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့အခါ စိုးရိမ္ဘြယ္ရာအေျခအေနရွိ ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသလိုပါပဲ။ အငိုက္မိသြားနိဳင္တဲ့ အေျခအေနပါ။ ႏွစ္ဘက္ စလံုး မိန္းကေလးမ်ားဆိုေပမဲ့တစ္ဖက္ကတရားရံႈးရဲ႕သမီးဟာအခ်င္းျဖစ္စဥ္က ေဘာင္းဘီရွည္ ၀တ္ဆင္ထားၿပီးသားျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္ အပ္၀ါရမ္းလာေရာက္ အတည္ျပဳတဲ့အခါ ဘိလစ္ကို ရန္ျပဳတိုက္ ခိုက္ဖို႔ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ထားပံုရပါတယ္။ အကယ္၍သာ ေဘာင္းဘီအိတ္ထဲမွာ ဓားေျမွာင္ လို ခၽြန္ထက္တဲ့ လက္နက္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ထည့္ယူလာၿပီး လံုး ေထြး သတ္ပုတ္ရင္း ထိုးလိုက္ရင္ လူ႔အသက္တစ္ေခ်ာင္း မေသသင့္ဘဲ ေသဆံုးမႈမ်ိဳးအထိ ျဖစ္သြား နိဳင္တယ္ဆိုတာကို ေတြးဆဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာင္အလားတူ အမႈမ်ား အတည္ျပဳရာမွာ ဘိလစ္မ်ား ရဲရဲ၀ံ၀ံ တာ၀န္ေဆာင္ရြက္နိဳင္ေရးအတြက္ ဥပေဒရဲ႕ အကာအကြယ္ကို ရသင့္ပါတယ္။ အခုျဖစ္ပ်က္တဲ့ ကိစၥမွာလည္း ဘိလစ္က တာ၀န္၀တၱရား ေႏွာက္ယွက္မႈ၊ နာက်င္ေစမႈစသည္တို႔နဲ႔ ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ထားၿပီးျဖစ္ တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ ေနာင္ တာ၀န္ ၀တၱရား ေဆာင္ရြက္ၾကသူတို႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ ရွိေစဖို႔ ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္ၿပီး ထိေရာက္တဲ့အေရးယူမႈမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အစီအမံမ်ားလည္း ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ားမွာ ဘိလစ္ကို ျဖစ္နိဳင္သမွ် အမ်ိဳးသားမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္ သင့္ပါတယ္။ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔လည္းအပ္၀ါရမ္းမ်ားအတည္ျပဳေဆာင္ ရြက္ၾကရာမွာ ထိေရာက္တဲ့ အကာ အကြယ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ တရားရံုးမ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစဖို႔ မွန္ကန္မႈ မရွိတဲ့ ေျပာင္းျပန္အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႀကံဖန္တီးထားတဲ့ Video File တင္တဲ့ Facebook account ပိုင္ရွင္ကိုလည္း စံုစမ္းေဖၚထုတ္ၿပီး အေရးယူ သင့္ပါတယ္။ ထို႔အတူ ေျမအပ္၀ါရမ္းအတည္ျပဳရာမွာ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ေန တာကို ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနတဲ့ တာ၀န္ရွိရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း လိုအပ္သလို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ိလု႔ိ ျမင္မိပါေၾကာင္း တင္ျပ လိုက္ရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္တရားသူႀကီး၊ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႔အေနႏွင့္လည္း လိုအပ္သလို ဆက္ လက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမႈ မ်ားျပဳ သင့္ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။ ေအာင္စိုး(ျပည္)

No comments:

Post a Comment